Algemene voorwaarden bezoekers/deelnemers Opijnens Feest

 

Algemeen

Artikel 1. Definities

1.1         “Algemene Voorwaarden”:

               De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding tussen een

               Bezoeker en/of Deelnemer en de Organisator met betrekking tot het bezoeken van of deelnemen aan een

               Evenement en de daarmee verband houdende aanschaf van een product en/of entreebewijs die wordt

               aangeboden tijden het evenement.

1.2         “Bezoeker”:

               De bezoeker van een Evenement, of de persoon die met een Evenement verband houdende product (van

               Derden) aanschaft van Organisator en/of de natuurlijke persoon die een Evenement bezoekt, al naar gelang de

               strekking van de bepaling in deze Algemene Voorwaarden. De Bezoeker is steeds een natuurlijke of

               rechtspersoon en de Bezoeker is degene die door de wet als “wederpartij” wordt aangeduid in artikel 6:231 sub

               c Burgerlijk Wetboek.

1.3         “Deelnemer”: 

               Een Bezoeker van het Evenement, wie tevens zal deelnemen aan de activiteiten.

1.4         “Evenement”:

               Ieder evenement, een- of meerdaags, binnen en/of buiten  dat georganiseerd wordt door de Organisator in

               Nederland, voor haar rekening en risico en waarvoor deze Organisator de onderhavige voorwaarden gebruikt

               jegens haar Bezoekers.

1.5         “Evenemententerrein”:

               Het geheel aan terrein dat een Evenement omvat. Daaronder begrepen het voor publiek toegankelijke

               kermisterrein en parkeerplaatsen.

1.6         “Organisator”:

               De rechtspersoon gerelateerd aan het Evenement zoals aangegeven in artikel 2.6, welke gebruiker is van deze

               Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek jegens de bezoeker waarvoor deze

               stichting in alle opzichten verantwoordelijk is en de contractspartij van de Bezoeker. De Organisator heeft eigen

               activiteiten, zoals een website facebookpagina en/of Evenement(en). Waar in deze Algemene Voorwaarden

               ‘Organisator’ wordt genoemd worden daarmee tevens bedoeld de door Organisator aangewezen bevoegde

               personen welke als zodanig herkenbaar zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1         De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als een Bezoeker het Evenement bezoekt en gaat hiermee

              automatisch akkoord.

2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die het Evenement(en) bezoeken en/of

              Deelnemer zijn.

2.4         Wanneer sprake is van twijfel of er sprake is van gevallen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden is

              het oordeel van de Organisator daarbij doorslaggevend. Ook indien zich situaties voordoen waarin deze

              Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator. 

2.5         Indien zich situaties voordoen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist de Organisator.         

              Aanwijzingen van medewerkers van de Organisator of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te

              allen tijde te worden opgevolgd.

2.6         De Organisator is FC Opijnen gevestigd te Opijnen, met Kamer van Koophandel nummer 41059887. FC Opijnen

              is bereikbaar via www.fcopijnen.nl of via de mai info@fcopijnen.nl.

  

Artikel 3. Aankoop van kaarten voor de feestavonden

3.1         Er komt een overeenkomst tot stand met de Organisator zodra degene een entreebewijs wenst te kopen aan de

              deur.

3.2         Een entreebewijs bestaat uit een door of vanwege de Organisator verstrekt gekleurd polsbandje (onder de 18 of

              boven de 18 jaar). Het polsbandje wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Beschadigde

              polsbandjes mogen door de Organisator worden geweigerd c.q. de verdere toegang tot het Evenement worden

              ontzegd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag of anderszins

              schadevergoeding kan worden geëist

 

Artikel 4. Voorwaarden van overeenkomsten met Derden 

4.1         Op het terrein kunnen tevens producten en/of diensten van derden aangeboden worden die verband houden

              met het Evenement. Indien de Bezoeker over gaat tot aanschaf van een product en/of dienst van een derde,

              kunnen daarop algemene voorwaarden van die derde van toepassing zijn en wordt door de Bezoeker met deze

              partij een (koop)overeenkomst gesloten. De betreffende derde is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige

              verplichting jegens de Bezoeker.

4.2         Hoewel de Organisator alle derden met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen

              de Bezoeker en deze derde. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade

              die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde.

 

Artikel 5. Aanbod standhouders op het Evenement

De Bezoeker van een Evenement kan op het Evenemententerrein producten en/of diensten krijgen aangeboden door derden met een stand, zoals dranken of etenswaren of andere producten zoals bijvoorbeeld te verkrijgen op de jaarmarkt of aanbieders van (kermis)attracties. Hoewel de Organisator deze derden met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Bezoeker aangekochte product of dienst (bijv. (kermis)attractie) tijdens het evenement of jaarmarkt. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde.

 

Artikel 6. Toegang tot het Evenement

6.1         Op het Evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. Bezoekers van het Evenement dienen zich

              aan zowel de Nederlandse wet, bepalingen uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, als aan elders

              vastgelegde huisregels/reglementen met betrekking tot het Evenement te houden. In verband met het belang

              van de naleving van de huisregels zullen deze eveneens in verkorte vorm bij de ingang van de tent, bij de

              verkoop van consumpties en tevens vermeld op de website www.fcopijnen.nl.

6.2         Bij het niet naleven van de huisregels van het Evenement kan (verdere) toegang tot het Evenemententerrein

              onherroepelijk worden ontzegd. Bezoekers en personen die op grond van de wet en/of de huisregels de toegang

              tot het Evenemententerrein is ontzegd – om welke reden ook – kunnen geen aanspraak maken op eventuele

              vergoeding van het bedrag van het enteebewijs.

  

Artikel 7. Fouilleren

De Organisator heeft het recht Bezoekers van het Evenement te (laten) fouilleren en hun bagage te (laten) doorzoeken voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het bedrag van het entreebewijs. 

 

Artikel 8. Verboden artikelen

8.1         Personen in het bezit en/of onder invloed van drugs zal de toegang tot het feestterrein worden geweigerd.

              Binnen het feestterrein is het verboden om drugs te gebruiken en/of te dealen. Tevens is in het bezit zijn van een

              wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, niet toegestaan op het feestterrein. Bij constatering

              zal de politie worden gewaarschuwd. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het

              gebruik van en de handel in drugs van toepassing.

8.2         Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen mee naar binnen op het

              Evenemententerrein. Organisator kan hier een maximum aan stellen. Organisator is te allen tijde gerechtigd om

              bepaalde artikelen te weigeren.

8.3         Bij constatering van overtreding van deze bepalingen kan overtreder de verdere toegang tot het Evenement door

              de Organisator worden ontzegd of kan diegene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele

              (letsel)schades op de schadeveroorzaker verhaald worden. 

8.4         Bij constatering van overtreding van deze bepalingen kan inbeslagname van de verboden artikelen worden

              gevorderd. Wanneer hieraan geen medewerking worden verleend, kan de toegang tot het Evenemententerrein

              door de Organisator worden ontzegd. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. De Bezoeker die

              (verdere) toegang tot het Evenement is ontzegd of van het Evenemententerrein is verwijderd, kan geen

              aanspraak maken op enige vergoeding van de schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt en heeft geen recht op

              restitutie van het enteebewijs. Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade welke

              Bezoeker in dit verband heeft geleden.

 

Artikel 9. Verboden gedrag

9.1         Op het Evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en/of

              gebruiken van geweld, het slopen en/of molesteren van materialen, het klimmen in of op materialen,

              discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksueel ongewenst gedrag, wildplassen,

              biergooien en moddergooien worden niet getolereerd. 

9.2         Het nuttigen van alcohol door personen onder de wettelijk toegestane leeftijd is niet toegestaan, evenals weder

              verstrekking ervan aan deze personen. Op het Evenemententerrein zijn drugs verboden. Tevens is het bezit

              en/of gebruik van overige geestverruimende middelen (o.a. lachgas) op het Evenemententerrein niet

              toegestaan. Bij constatering van het gebruik en/of het in bezit hebben van soft-/harddrugs en/of overige

              geestverruimende middelen en/of het handelen in soft-harddrugs en/of overige geestverruimende middelen zal

              degene onverwijld worden aangehouden en overgedragen aan de politie.

9.3         Het is niet toegestaan in de tent en overige afgesloten ruimtes (elektrisch) te roken. De Organisator spant zich

              naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het

              Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nimmer recht

              op restitutie van het bedrag van het entreebewijs of enige andere (schade)vergoeding. 

9.4         Bezoekers dienen de natuur en het milieu te respecteren. Het is niet toegestaan schade aan natuur en milieu

              aan te brengen. Het is niet toegestaan (brandende) rookwaren weg te werpen in verband met brandgevaar. 

 

Artikel 10. Ontzegging toegang

Constatering van overtreding van een van deze artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor het betreden van het feestterrein en/of kermisterrein voor de rest van het evenement betekenen.

 

Artikel 11. Eigen risico / aansprakelijkheid

11.1       Het betreden van het Evenemententerrein, alsmede het bijwonen van het Evenement en/of deelname aan een

              activiteit geschiedt door de Bezoeker geheel op eigen risico. 

11.2       Organisator kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen

              van Bezoeker op het Evenemententerrein. 

11.3       Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator

              toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van

              de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de Bezoeker, met dien verstande dat

              deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van

              Organisator zal worden uitgekeerd, zulks behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Organisator.

11.4       De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt

              gebracht. De Organisator zal zich houden aan de gestelde limieten van de geluidssterkte zoals toegestaan

              binnen de verleende vergunning, maar kan niet uitsluiten dat het aangeboden programma een negatief effect

              kan hebben op het gehoor van de Bezoeker. Derhalve adviseert de Organisator de Bezoekers gehoor

              beschermende maatregelen te treffen.

 

Artikel 12. Programma

De Organisator zal ernaar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De Organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma/optreden door artiesten.

 

Artikel 13. Annulering of verschuiving in geval van overmacht

13.1       In geval van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt, in de ruimste zin van het woord, heeft de

              Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum en/of een andere locatie, of het

              Evenement te annuleren. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering

              wegens ziekte en/of afzegging van artiest(en) en/of leverancier(s), maatregelen van overheidswege, pandemie

              en/of epidemie, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, brand, diefstal, water(overlast), oproer,

              rellen, oorlogs-/terreurdaden of – dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking,

              transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van het Evenement, indien de daarvoor

              benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) het Evenement geen

              doorgang kan vinden kan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te

              worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedssfeer van de Organisator doch

              waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke

              omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen.

13.2       De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals

              hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de

              Organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.

 

Artikel 14. Beeld- en geluidsopnamen

De artiesten en/of de Organisator is voor commerciële doeleinden gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Zulks in de ruimste zin van het woord zonder dat dat de Organisator of een aan deze stichting  enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

 

Artikel 15. Consumptietegoeden

Consumptietegoeden gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. Organisator is echter niet verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptietegoeden over te gaan. 

 

Artikel 16. Parkeerreglement

16.1 De in deze Algemene Voorwaarden geformuleerde bepalingen en huisregels zijn onverkort van toepassing op de parkeerterreinen van het Evenement, schuin tegenover de feestweide en het parkeerterrein bij de Keijzershof.

16.2  Parkeren geschiedt op eigen risico. 

 

Slotbepalingen

Artikel 17. Informatie op de website/facebookpagina

17.1   Hoewel de Organisator grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op de website en/of facebookpagina

          van het Evenement besteedt, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie

          en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan.

17.2   De Organisator is nimmer aansprakelijk jegens de Bezoeker of derden voor fouten, gebrekkige informatie of

          gegevens op enige website en/of facebookpagina, tenzij vanwege opzet of bewuste roekeloosheid jegens de

          Bezoeker. De Organisator of betrokken derde bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen nimmer

          aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, gevolgschade, verlies van privacy of verlies van data

          voor enig direct of indirect gebruik of de werking van de website en/of facebookpagina. 

17.3   De Organisator garandeert de Bezoeker uitdrukkelijk niet dat de website/facebookpagina, onderdelen daarvan of

          functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren of te gebruiken

          zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en

          mogelijk aanvallen van hackers of anderen kan de Organisator evenmin instaan dat de website of de door haar

          gebruikte server steeds vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De Bezoeker dient zelf tevens

          redelijke maatregelen te nemen zodat diens computer is beschermd tegen virussen en dergelijke.

  

Artikel 18. Persoonsgegevens

De Organisator verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers en/of Bezoekers (van haar website/facebookpagina) conform haar privacyverklaring en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemde privacyverklaring is beschikbaar via de website. 

  

Artikel 19. Rechten intellectuele eigendom

19.1       Al hetgeen is gepubliceerd op de Website, sociale media en openbaar gemaakt op het Evenement of wat

              daartoe behoort, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streams, downloads, software,

              ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van de Organisator of enige

              licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.

19.2       De Bezoeker dient te allen tijde deze rechten van intellectuele eigendom(men) te erkennen en na te leven en

              zich te houden aan alle beperkingen die aan het gebruik van beschermde werken zijn gesteld door de wet. Niets

              in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Bezoeker over te

              dragen of in licentie te geven.

19.3       Bij een geconstateerde overtreding van een Bezoeker van de wettelijke regels behoudt de Organisator zich het

              recht voor hiervan de rechthebbende, die juridische actie jegens de Bezoeker kan instellen, op de hoogte te

              stellen van de overtreding.